Sign In | Register


RECENT ARRIVALS


Next >
Sljucht en Riucht rym en onrym, 2 juli 1923, No. 26. Gysbert Japiks nummer
seller photo

Sljucht en Riucht rym en onrym, 2 juli 1923, No. 26. Gysbert Japiks nummer

Ljouwert: W.A. Eisma Cs., 1923. pag. 306 t/m 320. Z/w illustraties. De nietjes van de binding zijn vrijwel verdwenen. De rug is daarom verstevigd met een papieren band. Het binnenwerk ligt wat los. De randen van het omslag zijn wat beschadigd c.q. omgekruld. Los bijgevoegd zijn krantenknipsels over Gysbert Japiks uit o.m. 1928, 1966, 1974, 1977, 1986, 1988, 1989, Teksten voor een deel in het Fries en voor een deel in het Nederlands. . Geniet. Normale gebruikssporen.

$5.69

De alde tsjerke fan Rinsumageast. Bylden fan de restauraasje
seller photo

De alde tsjerke fan Rinsumageast. Bylden fan de restauraasje

By DUIJFF, E

Rinsumageast: Tsjerkfâdij Herfoarme Gemeente, 1988. 59 pp. S/w foto's. . Gebrocheerd. Boek goed. A 4.

$11.38

Een vacantie op de Friesche wateren

By KLEEFSTRA, J

Amsterdam: Maatschappij van Goede en Goedkoope Lectuur 232 pp. Met 20 z/w afbeeldingen.. 2e Druk. Gebonden. Boek goed.

$142.23

Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese foklore
seller photo

Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese foklore

By VEN, D.J. VAN DER

Bergen: Gesto, 1970. 595 pp. Persoon-, zaak- en plaatsnamenregister. Z/w illustraties. . Gebonden. Boek goed.

$11.38

Jurisprudentia Frisica (codex Roorda) uit Montanus (de Haan) Hettema's uitgave, Leeuwarden 1834 - 1835 voor wat de tekst betreft overgedrukt uit het gecorrigeerde exemplaar van  Dr. P. Gerbenzon
seller photo

Jurisprudentia Frisica (codex Roorda) uit Montanus (de Haan) Hettema's uitgave, Leeuwarden 1834 - 1835 voor wat de tekst betreft overgedrukt uit het gecorrigeerde exemplaar van Dr. P. Gerbenzon

By GERBENZON, DR. P

Groningen: Rijksuniversiteit, 1981. 315 pp. Tweezijdig gekopieerd en gebrocheerd. Werktekst vervaardigd in een oplage van 25 exemplaren. . Eerste druk. Gebrocheerd. Lichte gebruikssporen. A 4.

$39.82

Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw
seller photo

Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw

By GERBENZON, DR. P. ( studiegroepen onder leiding van)

Groningen: Rijksuniversiteit, 1967. 200 pp. Tweezijdig gestencilde tekst met typeletter. Estrikken, rige teksten en stúdzjes op it mêd fan de Fryske tael en skriftekennisse, Nûmmer XLII. Kaft is wat groezelig. . Gebrocheerd. Enige gebruikssporen.

$142.23

De wereld van het Friese landschap
seller photo

De wereld van het Friese landschap

By SCHROOR, DRS. MEINDERT

Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993. 181 pp. Illustraties en kaarten, veelal in kleur. . Gebonden. Boek goed. A 4.

$17.07

Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland

By TERPSTRA, PIETER

Leeuwarden: M.A. van Seijen Zonder jaar [1978]. 595 pp. Geïllustreerd. Het boek is goed, het stofomslag is langs de randen sterk gesleten en mist aan de bovenkant voor een "hap". het tape is ooit getracht het verval tegen te gaan.. Gebonden. Boek goed/Stofomslag sleets.

$11.38

In doarp in 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740 en 1940
seller photo

In doarp in 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740 en 1940

By SWART, JAN

Ljouwert: Fryske Akademie, 1995. 305 pp. Register fan nammen. S/w foto's.. Gebonden. Boek goed.

$11.38

Buitenpost van 1900 tot nu. De ontwikkeling van een belangrijk grensdorp in woord en beeld
seller photo

Buitenpost van 1900 tot nu. De ontwikkeling van een belangrijk grensdorp in woord en beeld

By VEEN, LUUK VAN DER (ONDER REDAKTIE VAN)

Leeuwarden: Friese Pers Boekerij bv, 1984. 80 pp. Z/w foto's.. Gebonden. Boek goed.

$9.10

Priuwke fan 50 siden lexicon Frisicum A
seller photo

Priuwke fan 50 siden lexicon Frisicum A

By HALBERTSMA, J.H

Grins/Groningen: S.F. Frysk Institút, 1981. 47 pp. Tweezijdig met stencil bedrukt. Size: A 4. Gelijmd. Boek goed.

$17.07

Friesland 1945 - 1970
seller photo

Friesland 1945 - 1970

By SPAHR VAN DER HOEK, DR. J.J. / VRIES, DR. K. DE (ONDER REDACTIE VAN)

Leeuwarden / Ljouwert: Miedema Pers, 1970. 228 pp. Z/w foto's. Fryske Akademy Nr. 370. Opdracht van x aan y op het voorste schutblad. Randen stofomslag op een aantal plaatsen licht beschadigd (schaafspoortjes) en een enkel scheurtje.. Gebonden. Boek goed/Stofomslag met enige gebruikss.

$7.96

Bokwerd for ever. Een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang

By WISSES Rzn, WABBE (samengesteld door den Redacteur)

Leeuwarden / Ljouwert: Leeuwarder Courant, 1979. 163 pp. Leeuwarder Courant Serie no. 19.. Paperback. Boek goed.

$5.69

Album Leeuwarden 1600 in 48 gezichten
seller photo

Album Leeuwarden 1600 in 48 gezichten

By HORST, HANS VAN DER

Leeuwarden / Ljouwert: Miedema Pers, 1971. 48 Z/w schetsen op de rechterpagina van Leeuwarden zoals het er anno 1600 moet hebben uitgezien, met op de linker pagina een toelichtende tekst. Het stofomslag toont duidelijke gebruikssporen door enkele scheuren en andere geringere beschadigingen (met name aan de achterzijde) die grotendeels zijn gerepareerd.. Gebonden. Boek goed/Stofomslag met gebruikssporen. Oblong.

$7.96

Heringa-State en het Popta-gasthuis te Marssum
seller photo

Heringa-State en het Popta-gasthuis te Marssum

By HEEMSTRA, M.J. BARONES VAN

Marssum: Eigen beheer Zonder jaar. 24 pp. Z/w foto's. Voor in de voorkaft, plm. 2 cm. van onderen met een geel vlekje op de rand.. Geniet. Gebruikssporen.

$4.55

Uit de oude kiekdoos. De oude veemarkt te Leeuwarden
seller photo

Uit de oude kiekdoos. De oude veemarkt te Leeuwarden

By JANSMA, KLAAS (foto-onderschriften)

Leeuwarden / Ljouwert: De Kroniek Uitgeverij, 1977. Ongepagineerd. Z/w foto's met onderschriften. De voorkant van de kaft heeft enkele beschadigingen (stukje plakband en een beschadiging, waar de grijs van de opdruk is verdwenen (niet in de afbeelding).. 2e Druk.. Ingenaaid. Gebruikssporen. Oblong.

$5.69

Wat anderen schreven over en in beeld brachten. Het Princenhof van den ouden tijd tot heden
seller photo

Wat anderen schreven over en in beeld brachten. Het Princenhof van den ouden tijd tot heden

By DOCKUM, H.C. VAN (VERZAMELD EN SAMENGEVAT DOOR)

Assen: Drukkerij Torenlaan, 1944. 205 pp. Z/w foto's. Een aantal pagina's met roestvlekjes.. Halflinnen. Lichte gebruikssporen.

$11.38

Noordfriezen. Vier eeuwen Kingma's van Birdaard
seller photo

Noordfriezen. Vier eeuwen Kingma's van Birdaard

By KINGMA, AUKE en KINGMA, TAEKE

Waddinxveen / Ljouwert: Eigen beheer ("Zaken die God raken"), 1993. 179 pp. Getypte tekst. Teksten in het Fries en in het Nederlands. Met z/w illustraties en aan het einde een aantal pagina's met gekopieerde documenten met betrekking tot de Kingma's. Volgens een sticker op de voorkaft zou pag. 109/110 ontbreken. Qua paginanummering is dit juist. Wie de tekst erbij neemt, krijgt de indruk dat de tekst doorloopt van pagina 108 naar pagina 111. Het lijkt er meer op dat een fout in de paginanummering is gemaakt, dan dat er een vel papier ontbreekt. . Size: A 4. Gebrocheerd. Boek goed.

$28.45

Die Friesen. Das Volk am Meer
seller photo

Die Friesen. Das Volk am Meer

By KUROWSKI, FRANZ

Herrsching: Manfred Pawlak, 1987. Vier Karten und s/w Abb. Viel mehr die Geschichte Ostfrieslands als eine Geschichte der Friesen.. Olwnd. Buch gut/Schutzumschlag.

$9.10

De tsien fan Martens Afke. In skets ut it Fryske arbeiderslibben mei yllustraasjes fan Tseard Bottema
seller photo

De tsien fan Martens Afke. In skets ut it Fryske arbeiderslibben mei yllustraasjes fan Tseard Bottema

By HICHTUM, NYNKE FAN

Drachten/Ljouwert: Friese Pers Boekerij bv, 1990. 116 pp. Z/w yllustraasjes. Stempeltje aan de binnenkant voorplat.. 4e printinge.. Gebonden. Boek goed.

$7.96

Next >