I Yasinskaya

I Yasinskaya is the author of books such as Soviet Textile Design Of the Revolutionary Period.

Books by I Yasinskaya